Všeobecné Obchodné Podmienky

Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa internetového obchodu pre kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom
elektronického obchodu: www.powakaddy.sk

1. Všeobecné ustanovenia

(1) Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č.
22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného
trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. (ďalej
len „zákon o elektronickom obchode"), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa"),
zákona č. 108/2000 Z. z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"), ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ") a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len
„VOP") upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.
(2) Prevádzkovateľom elektronického obchodu je:
Obchodné meno: NiDo Trade s.r.o.
Sídlo: Kráľova pri Senci 90, 900 50 Kráľova pri Senci
IČO : 51 945 266
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 132102/B
(ďalej len "predávajúci").
(3) Kupujúcim je každý zákazník uskutočňujúci nákup.
(4) Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka kupujúcemu a umožňuje kupujúcemu tovary objednávať
prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese: www.powakaddy.sk (ďalej iba "elektronický obchod").
(5) Tieto VOP sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu
kupujúci vyjadruje, že si VOP prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí a zároveň súhlasí s
tým, že tieto VOP a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na tejto
internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar
prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi
predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
(6) Kontaktné údaje predávajúceho:
Adresa: Kráľova pri Senci 90, 900 50 Kráľova pri Senci
tel : +421 948 860 833
e-mail: golf@powakaddy.sk
Pracovná doba: pracovné dni v čase 9:00 – 17:00
(7) Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI):Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj ,Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07
Bratislava 27 Odbor výkonu dozoru a Právny odbor tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70

(8) Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci
uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú iné podmienky ako sú všeobecné, budú mať ustanovenia kúpnej
zmluvy prednosť pred VOP.

2. Opis tovaru

(1) Informácie o tovare uvedené na stránke www.powakaddy.sk - elektronický obchod sú čerpané z verejne
prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu informácií o tovare tohto
elektronického obchodu bez predchádzajúceho upozornenia.
(2) Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.

3. Kúpna zmluva
(1) Kúpna zmluva je uzavretá záväzným prijatím objednávky kupujúceho predávajúcim podľa bodu 2. tohto článku
VOP.
(2) Záväzným prijatím objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o
akceptovaní objednávky po predchádzajúcom doručení objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu
dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "Prebieha príprava". Automaticky generované oznámenie o
doručení objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré dostanete na Vašu e-mailovú adresu ihneď po
odoslaní Vašej objednávky, sa nepovažuje za záväzné prijatie objednávky. Na Vašu e-mailovú adresu Vám budú v
prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
(3) Záväzné prijatie objednávky obsahuje:
údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy
údaje o cene tovaru alebo iných služieb, údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do
dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho
údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) prípadne iné údaje.
(4) Predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od prijatia objednávky vo forme e-mailovej správy zaslanej s
predmetom "Potvrdenie objednávky" až po uplynutie lehoty na dodanie, ktorá bola dohodnutá s kupujúcim.
(5) Ak sa kupujúci rozhodne objednávku stornovať, môže tak urobiť minimálne v lehote do 24 hodín od jej doručenia
predávajúcemu. Kupujúci má právo objednávku zrušiť zaslaním e-mailu predávajúcemu s uvedením mena, e-mailu a
popisu objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky
súvisiace so zrušením objednávky.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci je povinný:
dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a
zabezpečiť zabalenie prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal
všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky účinné v čase uskutočnenia objednávky tovaru, odovzdať
kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej, alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie
a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list,
dodací list, daňový doklad) informovať kupujúceho o zmenách v stave jeho objednávky v lehote a spôsobom
dohodnutým v týchto obchodných podmienkach.
Predávajúci má právo:
na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar, stornovať objednávku, ak z dôvodu

vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito
obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom
nedohodne na náhradnom plnení; o stornovaní objednávky bude kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo
e-mailom; v prípade, že kupujúci už vykonal platbu v celej výške, alebo len určitú časť, predávajúci vráti už zaplatenú
kúpnu cenu, alebo jej časť v lehote 7 dní od zrušenia objednávky vopred dohodnutým spôsobom.
Kupujúci je povinný:
prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane
nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho, potvrdiť prevzatie tovaru svojím
podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby
Kupujúci má právo:
na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní
objednávky, na odstúpenie od kúpnej zmluvy pri dodržaní VZPP a týchto obchodných podmienok.

5. Dodacie podmienky a platobné podmienky

(1) Tovar je predávaný podľa vzorov tovarov umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu
predávajúceho.
(2) Predávajúci sa zaväzuje tovar dodať kupujúcemu v dohodnutej lehote, najviac však do 30 dní od dodania tovaru
dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.
(3) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v záväznom prijatí objednávky zaslanej
predávajúcim kupujúcemu.
(4) V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne
predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci informuje kupujúceho a vydá mu potvrdenie.
(5) V prípade, ak kupujúci tovar nie je schopný prevziať objednávku v čase a na mieste dohodnutom v kúpnej zmluve
upovedomí o tom predávajúceho bezodkladne.
(6) Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach
predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho udávané výrobcom sa
môžu odlišovať od skutočnosti o ± 5% z uvedenej hodnoty .
(7) Miestom a spôsobom dodania tovaru je miesto a spôsob uvedené v záväznom prijatí objednávky predávajúcim.
(8) V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je
povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej
neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru.
Kupujúci sa zaväzuje upovedomiť predávajúceho vo forme e-mailovej správy najneskôr v deň doručenie/prevzatia o
tom, že tovar prevezme namiesto kupujúceho tretia osoba odlišná od kupujúceho, pričom je povinný uviesť meno a
priezvisko tejto osoby. V prípade, že si kupujúci povinnosť podľa predchádzajúcej vety nesplní, a/alebo neuvedie meno
a priezvisko tretej osoby, ktorá má tovar prevziať, tovar nebude tretej osobe odlišnej od osoby kupujúceho vydaný. Ak
bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve,
všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej
zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznom prijatí objednávky a
prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím
prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.
(9) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ako aj jeho obal ihneď pri prevzatí. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar

alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, prípadne, že je tovar neúplný, môže túto skutočnosť oznámiť dopravcovi
a môže spolu s dopravcom spísať o tom záznam. O mechanickom poškodení tovaru v neporušenom obale je kupujúci
povinný informovať predávajúceho bezodkladne po prevzatí zásielky a zaväzuje sa tovar nepoužívať. Na neskoršie
reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.
(10) Ak kupujúci tovar bezdôvodne odmietne prevziať bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy alebo
zaplatiť kúpnu cenu za riadne dodaný tovar, je objednávka po 14 dňoch od neúspešného doručenia a prevzatia
zákazníkom považovaná za stornovanú.
(11) Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej
zmluvy a predať tovar tretej osobe.
(12) V prípadoch kde je nutný záručný list, dostane ho kupujúci v balení spolu s tovarom, daňovým dokladom,
dodacím listom a ostatnými dokladmi predpísanými platnými právnymi predpismi.
(13) Spôsoby dopravy tovaru a ceny:
Ceny jednotlivých foriem dopravy sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej objednávky. Spôsob a cenu dopravy si však
kupujúci vyberie sám pri zadávaní objednávky tovaru, kde bude uvedená cena za dopravu a cena tovaru spolu s
celkovou cenou objednávky.

6. Spôsob platby a kúpna cena

(1) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka
predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna
cena") formou:
- bezhotovostnej platby
- dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej prepravné služby
(2) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy,
najneskôr však pri prevzatí tovaru.
(3) Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od
výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu
elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto
skutočnosti je predávajúci povinný informovať kupujúceho. V prípade zmeny ceny produktu po objednaní tohto
produktu je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho, ktorý má právo od zmluvy odstúpiť, alebo ju
potvrdiť.
(4) V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje
deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
(5) Náklady spojené s montážou a dodávkou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je
povinný kupujúcemu poskytnúť.
(6) Všetky akcie a zľavy sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
(7) Ceny na letákoch a marketingových materiáloch môžu byť iné ako na internetovej stránke. Všetky ceny sú
aktuálne na internetovej stránke www.powakaddy.sk a platia vo chvíli objednávky.

7. Nadobudnutie vlastníckeho práva, výhrada vlastníckeho práva

(1) Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k zakúpenému tovaru až zaplatením úplnej kúpnej ceny a prevzatím
zakúpeného tovaru.
(2) Predávajúci dodá celý zakúpený tovar pod podmienkou výhrady vlastníckeho práva. Predávajúci si vyhradzuje
vlastnícke právo k zakúpenému tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

8. Poučenie kupujúceho o možnosti od zmluvy odstúpiť

(1) Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia
tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri
nákupe v klasickom „kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť
predávajúcemu.
(2) Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného
používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom (originálny doklad o kúpe, záručný list, návod na
použitie atď.). Tovar zasielajte prosím späť na adresu sídla spoločnosti v pôvodnom obale, zásielku s tovarom
odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
(3) Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, v prípade tovaru zhotoveného
podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru,
ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
(4) V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu
najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy prevodom na ním určený účet,. Ak je tovar vrátený
nekompletný, poškodený, resp. v stave, z ktorého je zrejmé nedodržanie primeranej starostlivosti zo strany
kupujúceho, prípadne nadmerné neprimerané opotrebovanie tovaru zo strany kupujúceho počas 7 pracovných dní,
kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.
(5) Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme e-mailu.

9. Reklamačný poriadok

(1) Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického
obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
(2) Na uplatňovanie práv zo zodpovednosti za vady predanej veci sa vzťahuje postup podľa § 612 až 627 OZ a
príslušné ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že
bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu
uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa.
(3) Záručná doba na všetok tovar je 24 mesiacov pre fyzické osoby, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené
inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba pre právnické osoby je 12 mesiacov ak to zákon
neupravuje inak.
(4) Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu originál daňového dokladu a originál
záručného listu, pričom predávajúci nie je povinný prebrať reklamovaný tovar, ak je znečistený alebo ak vykazuje
znaky používania iným ako obvyklým spôsobom. Reklamáciu je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho osobne,
telefonicky s následným písomným prejavom vo forme emailu. Reklamovaný tovar je potrebné doručiť na adresu sídla
spoločnosti. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť.
(5) Predávajúci nezodpovedá za poruchy spôsobené najmä:

mechanickým poškodením,
neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou
nesprávnym zaobchádzaním zo strany kupujúceho – v rozpore s návodom na používanie a s obvyklým spôsobom
užívania tovaru v osobitných prípadoch ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa,
prípadne iným neodborným zásahom.
(6) Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch,
najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za
nový výrobok.
(7) O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky,
resp. e-mailom a zároveň mu bude doručený spolu s tovarom alebo prostredníctvom e-mailu reklamačný protokol.
(8) Servisné miesta pre záručný a pozáručný servis: kontaktné miesto Kráľova pri Senci 90, 90050

10. Ochrana osobných údajov

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje
meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
(2) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu
svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
(3) Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ"), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie,
ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch pri
spracovávaní objednávok a ďalšej agendy okolo nich. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote
1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
(4) Predávajúci, ktorý je prevádzkovateľom internetových stránok www.powakaddy.sk sa zaväzuje, že poskytnuté
údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených
predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.
(5) Kupujúci je povinný uchovávať svoje prihlasovacie údaje v tajnosti a chrániť ich pred neoprávneným prístupom
tretích strán. Kupujúci okamžite písomne oznámi Predávajúcemu akékoľvek zneužitie alebo neoprávnené použitie
údajov. Kým nie je takéto oznámenie doručené, má sa za to, že akúkoľvek prístupovú operáciu a akúkoľvek operáciu
alebo použitie služieb súvisiacich s touto prístupovou operáciou urobil príslušný kupujúci.

11. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

(1) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy:
- v prípade vypredania zásob
- nedostupnosti tovaru
- ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné
zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy
- z dôvodov vyššej moci, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je
schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v
internetovom obchode.

(2) Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za
tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 7 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený
kupujúcim.

12. ARS - Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na
golf@powakaddy.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa
domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie
do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu
alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a
oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa
§12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná
online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej
zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie
sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo
súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku.
Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od
spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

13. Záverečné ustanovenia

(1) Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Písomným oznámením
zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie uverejnenie na internetovej stránke elektronického
obchodu predávajúceho.
(2) V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
(3) Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
(4) Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia OZ, zákona o elektronickom obchode ,
Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. č.
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
(5) Zmena obrázkov a informácií vyhradená:
Všetky obrázky produktov sú ilustračné a nemusia sa úplne zhodovať so skutočnosťou.
Vo všetkých produktových opisoch sa môžu vyskytnúť chyby a neúplné informácie
Uvedená dostupnosť nemusí znamenať skutočnú reálnu dostupnosť vybraného produktu.
Ceny produktov sa môžu v čase meniť, preto si vyhradzujeme právo na zmenu ceny, o ktorej však zákazníka vopred
upozorníme formou mailu pri konkrétnej objednávke